top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en
verkooptransacties via de website www.andwerk.be met betrekking tot de op de
website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze
Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de
Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de
verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na
de datum van wijziging worden geplaatst.

2. VERKOPER
Andwerk heeft haar maatschappelijke zetel te Mertensdreef 20, 2920 Kalmthout, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder
het nummer 0738 834 251 . Het BTW nummer is BE 0738.834.251.
E-mailadres: info@andwerk.be
Rekeningnummer (IBAN): BE15 0636 7801 9830

3. TOEPASSING
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene
voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van
alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper,
behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
De prijzen zoals vermeld op de website van Andwerk zijn in euro’s. De prijzen kunnen
ten alle tijde door Andwerk worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op
de website. Alle offertes en aanbiedingen van Andwerk zijn vrijblijvend, tenzij in de
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het
product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Andwerk kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving
bevat.

De in de offerte en op de website van Andwerk genoemde prijzen zijn inclusief
verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk
van de overeengekomen verzendwijze. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de
website.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is
Andwerk daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is
bereikt tussen Andwerk en Opdrachtgever. Een samengestelde offerte kan alleen in
zijn geheel worden geaccepteerd. Andwerk is niet gebonden om een gedeelte van de
opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. LEVERING / AFHALEN
U kan uw bestelling afhalen te Kalmthout of laten verzenden via Bpost. Indien u uw
bestelling wenst af te halen, kan u in het winkelmandje bij het vak verzending het
woord AFHALEN aanvinken, zodat u geen verzendkosten hoeft te betalen. Dit is

enkel geldig bij het afhalen van uw bestelling. Bij misbruik wordt u de
verzendingskost aangerekend.
Van zodra uw bestelling klaar staat, sturen wij u een e-mail met de gegevens mbt het
afhaalpunt en de openingsuren. Bestellingen worden op dinsdag en vrijdag
verwerkt.
U wordt duidelijk geïnformeerd in de e-mail met info over de mogelijke
afhaalmomenten.
De levering van producten zal telkens op dinsdag en vrijdag aangeboden
worden aan Bpost. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen
twee tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter
een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden. Geen enkele vertraging in
levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van
schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke
vertraging. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen
buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten,
transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze
leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en
kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze
prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten
worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te
verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de
koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
6. VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING
Andwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of
beschadiging tijdens het verzenden via de koerierdienst (Bpost). Wij verpakken de
producten op een zorgvuldige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder
pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online
kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van
zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot info@andwerk.be met vermelding van
het bestelnummer. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als
productschade, en Andwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan
de verpakking door transport.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling
gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.
Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de
koper.
8. KLACHTEN
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een
artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering
worden vermeld, anders vervalt elk recht.
9. WAARBORG
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de
waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. VERZAKINGSRECHT
De Koper heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen
vanaf de dag die volgt op de levering, m.u.v. alle gepersonaliseerde werkjes. Dit
wanneer u onze producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden. De
melding dient steeds schriftelijk te gebeuren via de klantendienst
(info@andwerk.be), met vermelding van het bestelnummer. Wij behouden het
voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet vooraf schriftelijk op de
hoogte werden gesteld. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken dan stuur je
het artikel terug naar Andwerk, Mertensdreef 20, 2920 Kalmthout. Het
artikel moet in originele verpakking, ongeopende, perfecte en verkoopbare staat zijn.
Artikelen in geopende verpakkingen, beschadigde verpakkingen of geopende
plasticfolie worden niet teruggenomen. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang
je het aankoopbedrag terug op je rekening. Als de producten niet conform de
voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. De
terugzendingen zijn altijd op kosten van de klant.
12. PRIVACY.
Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Andwerk
gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk
is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan
derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.
13. AUTEURSRECHT
De inhoud van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door
handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. In alle gevallen
blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen
vermeld in de webshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers
(naargelang wat van toepassing is). De webshop mag niet worden gereproduceerd,
noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektrische of conventionele methodes,
gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder
het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.
14. SCHEIDBAARHEID
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid
de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
15. TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch
recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

16. WORKSHOPS

Er worden geen workshops terug betaald, wel kan er steeds iemand anders in jouw plaats gestuurd worden.

bottom of page